10 nejčastějších chyb v bakalářských pracích

Ať už studujete jakýkoliv obor či vzdělávací program, vždy Vás čeká zakončení studia ve formě napsání závěrečné, bakalářské, diplomové či dizertační práce. Tato práce je hodnocena řadou hodnotitelů (vedoucí práce, oponent, školní systém, systém na odhalení plagiátů a další). Vaším úkolem je splnit všechna nařízení a očekávání jak po obsahové, tak i po formální stránce.

Základní povinností každého studenta je zajistit 3 věci:

 • Jazykovou (gramatickou) i stylistickou správnost.
 • Formátování práce a úpravu citací dle nařízení (metodiky / šablony) školy.
 • Kvalitu jazykového překladu anotace / abstraktu / resumé.

S obsahovou stránkou bojuje každý z nás do poslední chvíle. Co když budu mít práci sice obsahově skvělou, ale nedoporučí mi ji k obhajobě kvůli ostatním chybám?

Níže najdete nejčastější chyby, které jsou pravidelně vytýkány při hodnocení:

1. Práce nesplňuje požadavky na formátování

Student nedodržel nařízení školy při formátování práce: není dodrženo správné pořadí / struktura stran dle metodiky / nařízení, chybné číslování stran – číslování až od určité strany, číslování příloh římskými čísly, špatná orientace v textu = nedělí text do dostatku odstavců, používá entery v práci, nemá automatické seznamy obrázků, grafů, tabulek či obsah, není jednotná úprava odstavců a nadpisů – mezery, zarovnání atd.

Služba formátování obsahuje

 • Komplexní formátování textu
 • Úpravu formátování a vzhledu prací dle metodiky / nařízení / šablony školy
 • Stylování, automatické generování obsahu, seznamu obrázků, grafů, tabulek atd.
 • Citace dle normy ISO 690, APA, Chicago a další…
 • Číslování stránek, úpravu záhlaví a zápatí
 • Poznámky pod čarou, vysvětlivky, rejstříky
 • Tvorbu potřebných formátů, např. PDF

Dostupné termíny

 • NA POČKÁNÍ
 • 24 hodin
 • 2 dny
 • 5 dnů

Objednat

2. Psaní místa, data, titulů a rozsahu studia

První chyby se objevují na úvodních stranách BP: jedná se o psaní rozsahu studia a data dokončení práce. Rozsah studia (i rozsahy dat obecně) se píše bez mezer a s pomlčkou (dlouhá čára, nikoliv spojovník – krátká čára), tedy 2018–2020 (NIKOLIV: 2018 - 2020, 2018-2020, 2018 – 2020). Místo a rok/datum ukončení studia se píše bez čárky, tedy – Brno 2020 (NIKOLIV: Brno, 2020), Praha 15. února 2020 (NIKOLIV: Praha, 15. února 2020). Chybně jsou velmi často psány tituly vedoucího práce (to se může někoho dotknout). Tituly před jménem se píší bez čárky, tituly za jménem se píší s čárkou, tedy – prof. MUDr. Josef Novák, Ph.D. Ve větě je titul za jménem oddělen čárkou z obou stran, tedy – Děkuji doc. JUDr. Janu Novákovi, Ph.D., za pomoc, …

Služba jazyková a stylistická korektura obsahuje

 • Opravu gramatických chyb (všechny gramatické jevy, interpunkce)
 • Vhodnou úpravu slovní zásoby (nahrazování nesprávně, nefunkčně nebo chybně užitých slov)
 • Úpravu stylistiky (slovosled, větné celky, stavba souvětí, nahrazování často používaných či nevhodných vyjadřovacích prostředků)
 • Formální opravu překlepů

Dostupné termíny

 • NA POČKÁNÍ
 • 24 hodin
 • 2 dny
 • 5 dnů

Objednat

3. Špatná forma citací

Student používá nepřípustnou formu citací: Škola vždy stanovuje citační styl (ISO 690, APA, Chicago atd.) a formu (metodu) citování (Harvard, poznámky pod čarou, Vancouver style). Některé školy přesně stanovují jednu formu, která je přípustná. Pokud použijete jinou, jsou všechny citace špatně.

Služba formátování obsahuje

 • Úprava citací dle norem ISO 690, APA, Chicago, ACS a další
 • Práci se všemi citačními styly Hardvard, poznámky pod čarou, číselný odkaz
 • Lze objednávat v rámci formátování (42 ks v ceně formátování) nebo samostatně
 • Pomoc i se sestavením seznamu literatury a zdrojů
 • Zpětnou kontrolou citací v textu - zda nechybí zdroje v seznamu literatury
 • Možnost kontroly plagiátorství - separátní služba

Dostupné termíny

 • NA POČKÁNÍ
 • 24 hodin
 • 2 dny
 • 5 dnů

Objednat

4. Psaní velkých/malých písmen v aktuálních pojmenováních

Psaní velkých písmen je obecně velmi problematické, zahrnuje množství pravidel a výjimek, z toho vyplývá i možnost udělat nekonečné množství chyb. Jsou ale chyby, kterých by se neměl dopouštět nikdo. Pro ilustraci několik neodpustitelných: Česká Republika, Evropská Unie, Schengenský prostor, Finanční úřad – SPRÁVNĚ: Česká republika, Evropská unie, schengenský prostor, finanční úřad.

Služba jazyková a stylistická korektura obsahuje

 • Opravu gramatických chyb (všechny gramatické jevy, interpunkce)
 • Vhodnou úpravu slovní zásoby (nahrazování nesprávně, nefunkčně nebo chybně užitých slov)
 • Úpravu stylistiky (slovosled, větné celky, stavba souvětí, nahrazování často používaných či nevhodných vyjadřovacích prostředků)
 • Formální opravu překlepů

Dostupné termíny

 • NA POČKÁNÍ
 • 24 hodin
 • 2 dny
 • 5 dnů

Objednat

5. Chyby v překladu anotace / abstraktu

Student používá nepřípustnou formu citací. Student odpovídá za kvalitu překladu anotace / abstraktu / resumé do příslušného cizího jazyka. V řadě případů je nutné, aby uváděl i jméno překládatele na příslušném potvrzení. Student je povinen používat správnou terminologii a vhodně přeložené termíny v úzké souvislosti s danou problematikou.

Služba překlad anotace obsahuje

 • Odborný překlad do příslušného jazyka
 • Možnost překladu se soudním razítkem - zeptejte se nás
 • Možnost provést jazykovou a stylistickou korekturu v ČJ před překladem
 • Možnost naformátování dle pokynů školy

Dostupné termíny

 • NA POČKÁNÍ
 • 24 hodin
 • 2 dny
 • 5 dnů

Objednat

6. Psaní zákonů, vyhlášek, nařízení

Možná v každé druhé BP se objevují odkazy na zákony, vyhlášky, nařízení. Vzhledem k tomu, že každý tento dokument je dále blíže specifikován, píší se s malým začátečním písmenem. Příklady: zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, nařízení GDPR, zrušení směrnice 95/46/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (také – obchodní rejstřík, obchodní zákoník)

Služba jazyková a stylistická korektura obsahuje

 • Opravu gramatických chyb (všechny gramatické jevy, interpunkce)
 • Vhodnou úpravu slovní zásoby (nahrazování nesprávně, nefunkčně nebo chybně užitých slov)
 • Úpravu stylistiky (slovosled, větné celky, stavba souvětí, nahrazování často používaných či nevhodných vyjadřovacích prostředků)
 • Formální opravu překlepů

Dostupné termíny

 • NA POČKÁNÍ
 • 24 hodin
 • 2 dny
 • 5 dnů

Objednat

7. Poděkování – chybí, či je pro někoho jiného?

Chybí poděkování, či je věnováno nesprávné osobě. Poděkování vedoucímu práce bylo řadu let zcela povinnou částí každé práce. Nyní je nepovinné, což znamená, že student jej nemusí uvádět. Pokud se ale rozhodne poděkování uvést, je třeba si uvědomit, že se v něm děkuje pouze vedoucímu / školiteli či odborným garantům, kteří vedli práci. Nepatří do něj dík rodině, bohu atd. Vzhledem k faktu, že se s poděkováním počítalo v každé práci, doporučujeme jej uvádět pokaždé. Frekventovaná fráze – Chtěl/a bych poděkovat … – podmiňovací způsob zde není úplně opodstatněný, vhodnější je: Děkuji panu JUDr. … / Mé poděkování patří …

Služba formátování obsahuje

 • Komplexní formátování textu
 • Úpravu formátování a vzhledu prací dle metodiky / nařízení / šablony školy
 • Stylování, automatické generování obsahu, seznam obrázků, grafů, tabulek atd.
 • Citace dle normy ISO 690, APA, Chicago a další...
 • Číslování stránek, úpravu záhlaví a zápatí
 • Poznámky pod čarou, vysvětlivky, rejstříky
 • Tvorbu potřebných formátů, např. PDF

Dostupné termíny

 • NA POČKÁNÍ
 • 24 hodin
 • 2 dny
 • 5 dnů

Objednat

8. Číselné údaje

V empirické části BP se objevuje množství číselných údajů, které mají také pevná pravidla, jež si lze poměrně snadno osvojit. Tady je několik příkladů: 10 % (10 procent), 10% (desetiprocentní), 6leté děti (NIKDY: 6ti leté), 3× (slovně – třikrát), 5× více jak … – POZOR: více než, 10měsíční lhůta. Finanční údaje je nejlépe psát takto: 25 000 Kč (NIKOLIV: 25 000,-)

Služba jazyková a stylistická korektura obsahuje

 • Opravu gramatických chyb (všechny gramatické jevy, interpunkce)
 • Vhodnou úpravu slovní zásoby (nahrazování nesprávně, nefunkčně nebo chybně užitých slov)
 • Úpravu stylistiky (slovosled, větné celky, stavba souvětí, nahrazování často používaných či nevhodných vyjadřovacích prostředků)
 • Formální opravu překlepů

Dostupné termíny

 • NA POČKÁNÍ
 • 24 hodin
 • 2 dny
 • 5 dnů

Objednat

9. Tamtéž na nové stránce

Citace v poznámkách pod čarou začínají na stránce položkou Tamtéž či Ibid. Student je povinen zajistit, aby první poznámka pod čarou na každé straně byla jasně definována. Následně je již možné použít Tamtéž či Ibid.

Služba úprava citací obsahuje

 • Úprava citací dle norem ISO 690, APA, Chicago, ACS a další
 • Práci se všemi citačními styly Harvard, poznámky pod čarou, číselný odkaz
 • Lze objednat v rámci formátování (42 ks v ceně formátování) nebo samostatně
 • Pomoc i se sestavením seznamu literatury a zdrojů
 • Zpětnou kontrolu citací v textu - zda nechybí zdroje v seznamu literatury
 • Možnost kontroly plagiátorství - sepatární služba

Dostupné termíny

 • NA POČKÁNÍ
 • 24 hodin
 • 2 dny
 • 5 dnů

Objednat

10. Několik perliček

V řadě BP se objevují chyby, které mnohdy souvisejí s učivem ZŠ, jiné si musíme rozumně zdůvodnit. Příklady: vyplývající/vyplývá/plyne (přestože jde o učivo o vyjmenovaných slovech, měkké „i“ patří k nejfrekventovanějším chybám), výjimka (NIKOLIV: vyjímka), viz (NIKOLIV: viz. – jde o rozkazovací způsob slovesa „vidět“), kvůli neúrodě / vlivem neúrody (NIKOLIV: díky neúrodě – nejedná se o pozitivní jev) …

Služba jazyková a stylistická korektura obsahuje

 • Opravu gramatických chyb (všechny gramatické jevy, interpunkce)
 • Vhodnou úpravu slovní zásoby (nahrazování nesprávně, nefunkčně nebo chybně užitých slov)
 • Úpravu stylistiky (slovosled, větné celky, stavba souvětí, nahrazování často používaných či nevhodných vyjadřovacích prostředků)
 • Formální opravu překlepů

Dostupné termíny

 • NA POČKÁNÍ
 • 24 hodin
 • 2 dny
 • 5 dnů

Objednat

 

Potřebujete poradit jak dál?

Nezávazná kalkulace ZDARMA.

Ověření volné kapacity či REZERVACE ZDARMA.